Biểu mẫu đăng ký dành cho phụ huynh: 

phieu dang ky danh cho phu huynh.pdf